Algemene Voorwaarden Beauty by Leila

Algemene Voorwaarden Beauty by Leila

Datum: 12-10-2021

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty by Leila en een klant waarop Beauty by Leila deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

 1. Inspanningen Beauty by Leila

Beauty by Leila zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

Indien je om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn op je afspraak dien je dit minimaal 48 uur van tevoren telefonisch aan te geven. De afspraak kan dan kosteloos voor u worden verzet of geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren of verzetten, of komt u niet opdagen voor u afspraak dan vervalt de aanbetaling. U dient dan een nieuwe afspraak te maken waarbij er opnieuw een aanbetaling geldt.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Beauty by Leila.

 1. Betaling

Beauty by Leila werkt d.m.v. een 50 procent aanbetaling. deze aanbetaling wordt voldaan via de website. Het resterende bedrag wordt in de salon voldaan, via internet bankieren over gemaakt of contante betaling. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

 1. Personeel in de studio

Beauty by Leila heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een andere medewerker, indien Beauty by Leila dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Beauty by Leila vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty by Leila aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Beauty by Leila neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Beauty by Leila behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Beauty by Leila zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden.

 1. Geheimhouding

Beauty by Leila is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty by Leila verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Beauty by Leila is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty by Leila is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beauty by Leila is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de studio.

 1. Garantie

Beauty by Leila geeft geen garantie op de behandelingen.

 1. Beschadiging & diefstal

Beauty by Leila heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. Beauty by Leila meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk (email: leilasadiqi@hotmail.nl) gemeld worden aan Beauty by Leila. Beauty by Leila zal binnen 14 dagen werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty by Leila de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty by Leila en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Leila het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty by Leila en de klant is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.